سکس الهی است.انرژی جنسی یک انرژی الهی است، انرژی خدایی است. برای همین است که این انرژی قادر است زندگی جدید خلق کند. در هم آميزى بزرگترین و اسرار آمیز ترین نیرو است. مخالفت با سکس را دور بیندازید. اگر مایل به این هستید که در زندگیتان نور عشق ببارد ، ضدیت با سکس را دور بیندازید. سکس را مسرورانه بپذیرید. قداست آن را تحسین کنید برکت آن را تحسین و تایید کنید. عمیق تر و عمیق تر در آن وارد شوید و شگفت زده خواهید شد از اینکه هر چه سکس را با قداست بیشتری بپذیرید ، مقدس تر خواهد شد. وهرچه بیشتر با آن مخالفت و ضدیت کنید (گویی که چیزی گناه آلود و کثیف است )زشت تر و گناه آلود نیز خواهد شد .
وقتی مردی به زنش نزدیک میشود ، میباید سرشار از قداست و اعجاب باشد. گویی به موجودی الهی نزدیک شده است وقتی در هنگام آمیزش جنسی دو عاشق و معشوق به هم نزدیک میشوند آنان درواقع به معبد خدا نزدیک میشوند .
این الوهیت است که در نزدیک شدن آن دو عمل میکند ، این نیروی خلاقه ی الهیست که در کار است.