امروزه شرافت انسان پست تر و پست تر به قهقرا فرو مي رود.


برخي از مردم نابودي معيارهاي اخلاقي را سبب آن مي دانند، درحاليكه برخي ديگر آن را به تاثيرات كالي يوگا Kaliyuga،عصر تاريكي مرتبط مي دانند. ولي تمام اين ها بي معني است.

"تنها تفاوت در يك چيز است: كيفيت سكس سقوط كرده است.
سكس قداست خود را از دست داده است، سكس ادراك علمي،سادگي و طبيعي بودنش را از دست داده است.
سكس به يك چيز تحميلي مضمحل شده، به يك كابوس تبديل شده است.
سكس تقريباً مرتبه اي خشن يافته، ديگر عملي عاشقانه نيست.
تازماني كه ادراكي عميق و يك هماهنگي را وارد عمل جنسي نكنيم ، تاوقتي كه آن را روحاني، دري به سوي فراآگاهي نسازيم ، انسانيت بهتر نمي تواند به وجود آيد."
اين "انسانيت بهتر" better humanity  كه او به آن اشاره دارد، همان است كه او آن را "انسان جديد" New Man  مي خواند.
زوج هايي كه در طول آميزش جنسي، رفتاري عاشقانه و آگاهانه دارند، محيطي خاص را مي آفرينند كه روحي والاتر را جذب مي كند. با گفتن اين نكته، به ما كمك مي شود تا درك كنيم كه مي توانيم با تغيير رويكرد خود نسبت به سكس، در آفرينش آرامش ژرفى در انسان ها  بر روي اين سياره، مشاركت داشته باشيم.