چگونه یک رابطه جنسی سالم و نا سالم را از هم تشخیص دهیم :

چگونه یک رابطه جنسی سالم و نا سالم را از هم تشخیص دهیم :

 

رابطه جنسی ناسالم
رابطه جنسی سالم

یک انرژی غیر قابل کنترل است

یک اجبار و تحمیل است

یک اعتیاد است

محدودیتی ندارد

به شما هویتی دو گانه می بخشد

احساس شرمساری بشما می دهد

آسیب رسان و زیان بار است

تهی از عشق است

دوگانگی و انجام دادن فردی است

بی نیاز از گفتگو است

استرس زاست

امری مخفیانه و سری است

بهره کشی و استثمار است

منفعت یک سویه دارد

سرد و غیر صمیمی است

غیر مسئولانه است

خطر آفرین است

لذتی است صرفا جسمانی

تنزل دهنده سطح سلامتی

یک انرژی قابل کنترل است

یک انتخاب آزادانه است

یک سائق طبیعی است

دارای محدودیت است

سبب تحکیم و تثبیت هویت شما میگردد

عزت نفس شما را افزایش می دهد

شفا بخش و نیرو بخش است

آمیخته با عشق است

یگانگی و سهیم شدن است

نیازمند ارتباط و گفتگو است

آرامش بخش و تسکین دهنده است

امری خصوصی است

آمیخته با احترام است

دو جانبه است

صمیمانه است

مسئولانه است

ایمن است

لذتی است جسمی ، روحی و معنوی

ارتقا دهنده سطح سلامتی جسمی

 

 

پیوستها:

کیگل|جلکینگ|جلک|خودارضایی|استمناء|ناتوانی آقایان|وازکتومی|برگشت وازکتومی|سایز آلت تنلاوسیتاسلی|بیماری های تناسلی|واریکوسل


چاپ   ایمیل