بررسی مقایسه ای ابعاد شخصیتی،سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران دگرجنسیت خواه بعد از عمل تغییر جنسیت با گروه های کنترل

بررسی مقایسه ای ابعاد شخصیتی،سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران دگرجنسیت خواه بعد از عمل تغییر جنسیت با گروه های کنترل


 

به نام خدا

عنوان:

بررسی مقایسه ای ابعاد شخصیتی،سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران دگرجنسیت خواه بعد از عمل تغییر جنسیت با گروه های کنترل

توسط:

شادی محمدی

جهت اخذ درجه (کارشناسی ارشد )در رشته روانشناسی بالینی

استاد راهنما:

دکترعلیاکبرپرویزیفرد

استادمشاور:

دکترخیراله صادقی

گروه:

روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کرمانشاه-ایران

حق استفاده از مفاد این پایان نامه برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه محفوظ است

بهمن 94

خداوند بزرگ را شاکرم که یاری ام کرد پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد را با موفقیت به رشته ی تحریر در بیا ورم .

ضروری است که مراتب سپاس و قدر دانی خود را نسبت به همه ی عزیزان و بزرگوارانی که در تکمیل این پایان نامه مرا یاری دادند ابراز نمایم .بدین وسیله از زحمات اساتید محترم راهنما و مشاور ، جناب آقایان دکتر علی اکبر پرویزی فرد و دکتر خیراله صادقی تشکر و قدر دانی می کنم .

امید آن دارم که این پژوهش خدمتی کوچک به جامعه ی علمی کشور باشد.

چکیده

زمینه: هدف پژوهش حاضر ، بررسی مقایسه ای ابعاد شخصیتی،سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران دگرجنسیت خواه بعد از عمل تغییر جنسیت  شهر تهران با گروه های کنترل بود.

مواد و روش ها :

این پژوهش تحلیلی- مقطعی به این صورت انجام می شود که 66 نفر در 3 گروه شامل بیماران  دگرجنسیت خواه که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته اند. و دو گروه کنترل گمارده شدند. یک گروه کنترل . دگر جنسیت خواهانی هستند که در لیست انتظار قرار دارند و گروه کنترل دوم که شامل زنان و مردان بهنجار ی است که هیچ گونه مشکلی در هویت جنسی شان ندارند. سپس پرسشنامه های سنجش صفات پنج گانه ی شخصیت (NEO) .پرسش نامه ی سلامت عمومی (GEQ) و پرسش نامه ی کیفیت زندگی (QOL) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل – نگارش 8/8 و SPSS-22 مورد تحلیل قرار گرفتند

یافته ها : نشان می­دهد که بین تمامی گروه­ها در مورد مولفه­های پنج گانه ویژگی­های شخصیت تفاوت وجود دارد. برای مشخص شدن اینکه بین کدام گروه­ها با یکدیگر تفاوت وجود دارد از آزمون شفه استفاده شده است که نتایج آن در جدول 3-4 آورده شده است همچنین در مولفه های پنج گانه ویژگی­های شخصیت بین میانگین گروه افراد تغییر جنسیت داده با افراد تغییر جنسیت نداده و  افراد تغییر جنسیت داده و افراد تغییر جنسیت نداده با افراد عادی  تفاوت معناداری وجود دارد.

 نتایج جدول 3-7 نشان می دهد که در مولفه های علائم جسمانی ، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی اساسی بین میانگین گروه افراد تغییر جنسیت داده با افراد تغییر جنسیت نداده و همچنین افراد تغییر جنسیت داده و افراد تغییر جنسیت نداده با افراد عادی  تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج جدول 3-8 نشان می دهد که میانگین افراد عادی در تمامی مولفه های چهارگانه کیفیت زندگی از گروه افراد تغییر جنسیت داده و افراد تغییر جنسیت نداده بالاتر است. همچنین میانگین افراد تغییر جنسیت داده در تمامی مولفه های مذکور از گروه افراد تغییر جنسیت نداده بالاتر است

 

ادامه پایان نامه

 

 


چاپ   ایمیل