روابط زناشوئی از دیدگاه معنوی و ارتباط قلبی

یک اصل کلی این است که زن و شوهر نمی توانند بدون داشتن رابطه جنسی سالم ، رابطه عاطفی خوبی در محیط خانه داشته باشند و بالعکس هنگامی می توانند رابطه جنسی لذت بخشی داشته باشند که به نیاز های عاطفی یکدیگر توجه داشته باشند.

پیوستها:


پیرونی|انحراف آلت تناسلی |سایز آلت تناسلی|بیماری های ناتوانی آقایان|ناتوانی جنسی|وازکتومی |برگشت وازکتومی