انزال ديررس و درمان آن

  • انزال ديررس Retarded Ejaculation

شيوع اين حالت كمتر است اين افراد براي انزال احتياج به يك تحريك شديد دارند .بسياري ازاين مردان كه درهنگام نزديكي به مرحله تنزال نمي رسند ممكن است ازطريق استمنا ياازطريق دست ويا دهاني زوج خود به مرحله انزال برسند .دلايل شايه آن عبارتند از مصرف زيادالكل ويا كوكائين واعتيادبه موادمخدر ويا استفاده از داروهاي روانگردان وضدافسردگي.

عوامل روانشناسي شامل:

اضطراب ،برآشفتگي وخشم نسبت به شريك جنسي وترس ازحاملگي .

درمان:

درمان شامل برطرف كردن عوامل روانشناسي وهمچنين آموزش دادن جهت پايين آوردن فشارهاي رواني وآموزش جهت خوشايند كردن ارتباط جنسي.

درباره مشكلات زنان بايد به اين مشكلات اشاره كرد:

  • فقدان وياكاهش ميل جنسي
  • مقاربت دردناك
  • اسپاسم عضلات صاف دهانه واژن
  • سابقه سوء استفاده جنسي وفقدان ارگاسم

 

  • فقدان ارگاسم زنان

پنجاه درصد زنان تحت هيچ روشي به ارگاسم نمي رسند وحدود بيست درصد بندرت ارگاسم  رادرحين نزديكي تجربه كرده اند اما به روش هاي ديگر ممكن است به ارگاسم برسند.

دلايل روانشناسي

تصور گناه بودن ارتباط جنسي، حيا وشرم ارتباط جنسي، استمنا ، نزديكي دردناك ، سابقه سوء استفاده جنسي وغيره

درمان

دردرمان اين افراد بايد بيشتر به فاكتور هاي احساسي توجه شود درمان شامل دادن اطلاعات وتكنيك هاي مخصوص جهت تمرين  درمنزل دراين مرحله پزشك كمك مي كند تااضطراب ويا هيجان كاهش پيدا كند همچنين براي كشه احساساتي كه دربه ارگانيسم رسيدن براي زن خوشايند است يك برنامه منحصربفرد طراحي نمايد.

پیوست ها:


درمان اختلالات جنسی|متخصص درمان عدم نعوظ|متخصص میکرو پنیس|دکتر مجرب درمان زود انزالی|برگشت وازکتومی|دکتر خوب درمان انزال زود رس|


چاپ   ایمیل