کی وچگونه درمورد مسایل جنسی باکودک خود گفتگوکنیم؟

کی وچگونه درمورد مسایل جنسی باکودک خود گفتگوکنیم؟


امروزه کودکان ازطریق مجله ،اخبار ،فیلم کارتون وکتاب،مستقیم وغیرمستقیم بااطلاعاتی گوناگون وغالبا زیانبار درمورد روابط جنسی آشنا می شوند.ازاین روی والدین باید راهی بیابند تابتواننددربرابر این تحریکات وآسیب های جسمی وروانی ،حصار نفوذ ناپذیری  دراطراف کودک خود بسازند تا رشد روانی وجسمی فرزند آنها سیر طبیعی خود را به سلامتطی کند .اما ازآنجا که ازاینبمباران اطلاعاتی به هیچ وجه نمی توان جلوگیری کرد بهترین راه حل این است که با صداقت ودرعین صراحت با کودک خود درمورد آن صحبت کنیم. این روش از آثار زیانبار اطلاعات نادرست جلوگیری می کند وباعث می شود کودک در فضایی به تجربه هایی صحیح وارزشمند دست یابد.

گرچه درشرایط کنونی جهان والدین برای انجام این امر مهم یعنی گفتگوباکودکخویشدرمورد عشق وسکس بیش از گذشته دچار مشکل هستند ، درعوض کوشش دراین راه سبب پی ریزی آینده ای روشن برای کودکشان می شود. زیرا به او می آموزد که مهار جسم وزندگی را به دست گیرد وبرای خودارزش قایل شود. وقتی کودک پرسشی ازشمامی کند ، نخست ازاو بخواهید تا نظرخودش را درآن موردبیان کند:" آیا تابه حال چیزی درباره این موضوع شنیده ای ؟ قطعا خودت هم دراین باره چیزهایی می دونی !" سعی کنید بفهمید اطلاعات فرزند شما ازآن موضوع تا چه اندازه است.سپس میزان اطلاعات مورد نیاز اورا درنظر بگیرید ،تا بتوانید آگاهی های نادرست اورا تصحیح کرده واطلاعات لازم را دراختیاراوبگذارید.گفتگوی زیر ،هوشیاری مادری را نشانمی دهد که ازفرصت به دست آمده به بهترین وجه استفاده کرده است.:

تیمونی : مامان ! بچه چه طوری به دنیا می آد؟

مادر: شرط می بندم خودت یه چیزایی می دونی ! واقعا توچی فکرمی کنی؟

پیوستها:

درمان زودانزالی|درمان انزال زودرس|مشکلات جنسی|بی میلی جنسی|اختلالات جنسی|سردمزاجی|استمناء|وازکتومی


چاپ   ایمیل