نکات قابل توجه بعداز اتمام نزدیکی

بعداز اتمام نزدیکی :


روابط عاشقانه وتحریکات بدنی وکلمات روانی مرد به زن مختص اول ازدواج نیست بلکه درتمام طول عمر مخصوصاً درهنگام نزدیکی باید به کار رود وباعث می شود که زن احساس کند که همچنان مورد توجه قراردارد. درضمن بعد از اتمام رابطه جنسی، حتماً مرد به همسرش ازنظر عاطفی توجه کند واو را درآغوش بگیرد وببوسد وازکلمات عاشقانه استفاده کند، زیرا بسیاری از خانم ها فکر می‎کنند که مردان تنها درهنگام نزدیکی به آنها توجه دارند واین امر در دراز مدت موجب سرد شدن روابط می شود.


چاپ   ایمیل