مواد مخدر وبی حس کننده ها در رابطه جنسی

مواد مخدر وبی حس کننده ها :


همانطور که گفته شد، انزال زودرس درمعاشقه ودخول تفاوت دارد که با گفته‎ها به خوبی قابل کنترل است.

وقتی که شخصی آگاهی نداشته باشد، به مواد مخدر وبی حس‎کننده ها یا کاندوم بی حس‎دار، رو می آورد که پس ازمدتی که عادت شد، اثر آنها کاهش پیدا می‎کند وعوارض زیاد به جای می‎گذارد. پس بهتر است که اشکالات نزدیکی از ریشه درمان شود.


چاپ   ایمیل