اختلال نعوظ چیست ؟

اختلال نعوظ چیست ؟


نگاهی روانشناختانه به اختلال نعوظی
بارها در کلینیک و یا حتی در میهمانی  و تاکسی، با این صحنه مواجه شده ایم که طرف مقابل سرش را به طرفمان خم کرده و با خجالت و بعد از آن که چند بار به طور رسمی عذر خواسته با صدایی لرزان مشکل خود را این طور بیان کرده که آقای دکتر، مدتی است از اختلال تعوظ رنج می برم .وقتی موضوع را برایش توضیح می دهی، مخصوصاً این که شیوع و فراوانی آن را بیان می کنی و این که در اغلب موارد می توان به خوبی این مشکل را برطرف نمود، چنان نفس راحتی می کشند که گویی محبوسی را نوید رهایی داده باشند و هر بار با خود می اندیشم گناه و قصور رنجی که خانواده ها از عوارض مستقیم و غیر مستقیم این مشکل می برند بر ذمه چه کسانی است؟!


چاپ   ایمیل