اطلاعات کامل اندازه اندام تناسلی مردان وزنان

اندام های جنسی مردانه

  •  آلت تناسلی مردان در هنگام نعوظ 12 تا  18 سانتیمتر طول دارد و با زاویه ای حدود 15 درجه رو به بالا است.
  •  اندازه آلت تناسلی در حالت شل و خوابیده 7 تا 10 سانتی متر بوده  و رو به پایین است.
  • اندازه بیضه: 3*2*5 سانتی متر مکعب است. قطر بیضه چپ پایین تر از بیضه راست قرار گرفته و بزرگتر به نظر می رسد.


اندام های جنسی زنانه

  • واژن: عمق معمولی 7سانتمتر  و قطر معمولی 2سانتمتر دارد.
  • اندازه واژن در هنگام تحریک: دارای عمق 10سانتمتر  و قطر7سانتیمتر است .
  •  زاویه واژن متناظر با زاویه آلت مرد بوده و 45 درجه می باشد.
  • ضخامت پرده بکارت- بین0.125 تا 0.25 سانتی متراست .
  • کلیتوریس: طول کل-2.5 سانتیمتر بوده  و بخش نمایان فقط 0.20 طول آن است.کلیتوریس معادل آلت مرد بوده و پر از عصب های حسی است.


چاپ   ایمیل