دسته بندی اختلالات و انحرافات جنسی

دسته بندی اختلالات و انحرافات جنسی✅کمبود میل جنسی مردان
✅میل برانگیختگی جنسی زنان
✅اختلال نعوظ
✅اختلال ارگاسم زنانه
✅اختلال انزال دیرهنگام
✅اختلال انزال زود هنگام
✅اختلال دخول/ دردتناسلی-لگنی
✅اختلال یادگار خواهی
✅اختلال مبدل پوشی
✅اختلال آزارخواهی جنسی
✅اختلال آزارگری جنسی
✅اختلال نمایشگری
✅اختلال تماشاگری جنسی
✅اختلال مالش دوستی
✅اختلال بچه بازی
✅اختلال نارضایتی جنسی


چاپ   ایمیل