افرادی که مشکلات زیر رادارند حتما باید به سکستراپیست مراجعه کنند:

 

 • از میان رفته شدن صمیمیت در ارتباط زناشویی
 • تمایل اندک به ارتباط جنسی یا کمبود میل جنسی
 • مشکل در لذت بردن در ارتباط جنسی
 • مشکل کنترل انزال
 • مشکل رسیدن به ارگاسم
 • مقاربت دردناک
 • افکار وسواسگونه و غیر قابل گریز در مورد مسائل جنسی
 • احساس گناه در رابطه سکس
 • ارتباط ناخشنود با شریک جنسی و میل به ترک آن
 • مورد سو استفاده جنسی بودن
 • عدم اطمینان از هویت جنسی خود و انحرافات جنسی.

@drmohamadzadeh

دكتر سعيد محمدزاده (سكسولوژيست و پزشك خانواده)

www.drmohamadzadeh.com


چاپ   ایمیل