زن از راه گوش تحریک وعاشق میشود.

زن از راه گوش تحریک وعاشق میشود.


زن با داشتن طیف وسیع تری از گیرنده های حسی، تمایل به شنیدن واژه های شیرین دارد تا نگاه کردن به شکل و اندام مذکر

حساسیت زن به شنیدن تعریف های بی نظیر چنان قوی است که حتی بعضی از زن ها هنگام شنیدن نغمه های عاشقانه ی محبوبشان، چشمان خود را می بندند

مانند: خانومم تو بهترینی
خانومم تو خوشگلترینی
من بهت افتخار میکنم
تو محبوبترینی
از صمیم قلبم عاشقتم
ممنون که کنارمی
ممنون بابت فهم و درکت و ...


چاپ   ایمیل