چند وقت یک بار بایدآزمایش پاپ اسمیر انجام شود؟

راهنمایی برای آزمایش پاپ اسمیر که اخیراً به روز شده و توصیه می شود:
1. انجام آزمایش پاپ اسمیر باید از سن 21 سالگی یا 3 سال بعد از اولین رابطه جنسی شروع شود ، هر کدام از دو مورد اول اتفاق بیافتد این آزمایش باید انجام شود.
2. آزمایش های سالانه از سن 21 تا 30 سال
3. بعد از 30 سالگی آزمایش های پاپ اسمیر ممکن است  هر 2 یا 3 سال یکبار انجام شود اگر 3 آزمایش قبلی منفی بوده باشد.
4. بعد از 30 سالگی آزمایش های پاپ اسمیر ممکن است  هر 3 سال یکبار انجام شود اگر ترکیب HPV و پاپ اسمیر منفی بوده باشند.
5. آزمایش پاپ اسمیر باید اغلب در زنانی که دارای ضعف سیستم ایمنی ، HIV مثبت یا کسانی که در دوران جنینی در معرض هورمون سنتتیک دی اتیل استیل بسترول (DES) قرار گرفته اند انجام شود.
6. آزمایش های معمول پاپ اسمیر ممکن است در زنانی که تحت عمل هیسترکتومی قرار گرفته اند و رحم شان کامل خارج شده در صورتی که هیچگونه سابقه پاپ اسمیر مشکوک نداشته اند  قطع شود.
پژشک شما می تواند فاصله زمانی مناسب را برای آزمایش پاپ اسمیر برای شما توصیه کند.


چاپ   ایمیل