روانسنجى زناشويى

روانسنجىزناشويى

هدف پژوهش حاضر تهیه و ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی بود. ابتدا روایی صوری و محتوایی سئوالات از طریق نظرخواهی از 6 نفر از اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت. سپس مقیاس در 2 مرحله و برای دو گروه از افراد متأهل اجرا شد. در مرحله اول به منظور تحلیل عامل تأییدی، این مقیاس توسط 364 نفر از افراد نمونه تکمیل شد و در مرحله دوم به منظور محاسبه ضریب پایایی مجدداً پس از 5 هفته این مقیاس بر روی 50 نفر از 364 نفر اجرا شد. همچنین به منظور ارزیابی روائی سازه مقیاس، پرسشنامه رضایت جنسی لارسون توسط نمونه اخیر پاسخ داده شد. بر اساس تحلیل عاملی تأییدی مدل 7 عاملی مقیاس مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بررسی همسانی درونی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی نشان داد که مؤلفه های مقیاس شامل مشارکت جنسی، ابراز جنسی، هیجان و احساس جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی، نگرش جنسی و آگاهی جنسی از همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند. بکارگیری روش بازآزمایی نیز نشان داد که این مقیاس ابزاری پایا است. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد بین نمره های پرسشنامه رضایت جنسی لارسون و مقیاس عملکرد جنسی زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بدین ترتیب روایی سازه مقیاس عملکرد جنسی زناشویی تأیید شد. با توجه به نتایج بدست آمده مقیاس عملکرد جنسی زناشویی از پایایی و روایی مناسب برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری مناسب در زمینه پژوهش و ارزیابی روابط جنسی استفاده شود.


چاپ   ایمیل