كيسه بيضه يا : Scortum

 

 اين عضو از بسياري مخازن خون و اسپرم تشكيل شده و در واقع كار اصلي آن تنظيم حرارت بيضه ها مي باشد.

به طور معمول در آقايان دو بيضه وجود دارد كه (… و اينكه يكي از آنها هم بالاتر از دیگری باشد كاملاً طبيعي است!!) فوق العاده حساس مي باشند.

كيسه بيضه از ماهيچه هايي تشكيل شده كه در هنگام گرما شل مي شوند و بين بيضه و بدن فاصله مي اندازند و در هنگام سرما هم جمع شده و بيضه ها را به بدن مي چسبانند.

بدن انرژي زيادي را صرف ثابت نگه داشتن دماي اين منطقه مي كنند.

 

بيضه ها:

 

در اين بخش هورمون هايي مثل "تستسترون"، هورمون ابتدايي مردانه ، و اسپرمهاي "نا" آماده توليد مي کنند.

درون بيضه توده عظيمي از لوله كه به آن "Seminiferous Tubules " يا لوله   "مني ساز" مي گویند وجود دارد.

" Epididymis ":

 

يک لوله قطور ماهيچه اي كه روي بخش پشتي بيضه خوابيده كه اسپرمها را انبار مي كند و با انقباض خود آنها را به سمت رگي به اسم " Vas deferens " مي برد تا این رگ مواد را از داخل مثانه رد كند.

در مردان لوله خروج ادرار و مني در انتهاي " پرسوتات " به بکدیگر متصل می شوند که مي باید خدا را شكر كرد كه در زمان برانگيختگي دريچه لوله ادراري بسته شده و منی و ادرار با یکدیگر ادغام نمی شوند.

مواد بعد از این قسمت وارد رگ اصلي " برون ريز يا Urethra " مي شوند كه اين كار نیز توسط " Ejaculate duct " انجام مي گردد.

البته فراموش نشود كه به رگ برون ريز عضوي به اسم Seminal vesicles ضميمه شده است كه با همكاري پروستات باعث مي گردد که مواد قندي و فراكتوز اضافه بشود تا اسپرمها مواد غذايي لازم را جهت غنی سازی بدست آورند.

این موضوع به این معنا می باشد که در واقع منی از طریق این مواد قندی و فراکتوز ها انرژي گرفته و محيط مناسبي براي پرورش و آماده سازی اسپرم فراهم می گردد.

 در نهایت بعد از قسمت لوله برون ريز آلت مردان مواد فوق الذکر به سمت قسمت نهایی آلت جهت خروج از بدن افراد هدايت گردیده  و انسان را دچار انزال مي گرداند.

پیوستها:


|دستگاه شوک ویو|اولترا سوند تراپی |آلت تناسلی|پیرونی|انحراف آلت تناسلی|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی|واریکوسل|پرواکستندر|لاوسیت|وکیوم|وازکتومی|برگشت َژوازکتومی