بافت " لبان "، " مَلبان " و " كِلبان "، معمولاً تا قبل از سن بلوغ بسیار نازك و لطیف است.

اگر خروج خون حیض از "بابهشت (مهبل)" دختر به بیرون از بدنش به راحتی صورت نگیرد، آنگاه دچار درد شدید و دلـمه " Cramping " شدن خون در نخستین موارد از " پریُد " خود می‌شود.

بافت " لبان "، " مَلبان " و " كِلبان "، معمولاً تا قبل از سن بلوغ بسیار نازك و لطیف است.

بنابراین طبیعی است هرگونه كشش یا انبساطی كه به این بافت وارد شود، به احتمال زیاد موجب آن می‌شود كه پرده بكارت را كش داده، آنرا نازك و نازكتر كند و یا به طور کلی آنرا، آنهم در نقاطی از آن، پاره نماید.

از همین روست كه بسیاری از دختران بالغ و نابالغ در اثر برخی حركات فیزیكی نظیر ورزش، اسب سواری، دوچرخه سواری، استفاده از تامپون و یا استشهاد، پرده بكارت خود را یا به شدت نازك نموده و یا اصلاً به كلی از دست می دهند.

یك دختر ممكن است هرگز متوجه نشود كه كی، كجا و تحت چه شرایطی بكارت خود را از دست داده است. چرا كه ممكن است این حادثه كاملاً بدون خونریزی و یا درد اتفاق افتاده باشد.

گاه نیز چنین است كه «اِزالت بكارت» یك دختر در زمانی حادث شود كه مطلقاً، به علّت جوانی و نا آگاهی وی نسبت به كاركرد اندام جنسی خود، ولو با مختصر خون و درد هم كه باشد، توجهی از جانب او بدان حاصل نشده باشد.

بود و نبود یا صحیح تر بگوییم زایل شدن نسبی یا كامل پرده بكارت به هیچ وجه دلیل بر این نمی ‌شود كه به " بابهشت " او دخول(Intercourse) شده است و یا نه.

پیوستها:


دستگاه شوک ویو|اولترا سوند تراپی |آلت تناسلی|پیرونی|انحراف آلت تناسلی|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی|وازکتومی|برگشت وازکتومی|