افسانه­های فرهنگهای مختلف:

در برخی فرهنگهای باستانی حالات روانی و تشدید یافته­ای در مورد کوچک شدن آلت یا قطع کامل آم در مردان دیده می­شود. اندازه این عضو نیز بسیار مورد توجه بوده و بسیاری بر این اعتقاد بوده­اند که اندازه آن با برخی قسمت­های بدن ارتباط مستقیم دارد و میتوان از طریق مشاهده آنها تخمینی در مورد اندازه آلت داد. این قسمتهای بدن شامل گردن، پا و دست بوده است. در شکل شماتیک و باستانی زیر، به خوبی این موضوع با برابری اندازه آن با پاها نشان داده شده است.

دیدگاه جالب دیگری نیز وجود داشته است. بدین صورت که اگر انگشت شصت با انگشت نشانه یک زاویه 90 درجه بسازد، فاصله نوک این دو انگشت با طول پنیس برابر است.

هرچند در حال حاضر تمامی روابط توضیح داده شده مردود و بدون پایه تلقی می­شوند و مطالعاتی نیز آنها را رد کرده­اند، اما به طور نسبی در برخی مطالعات نسبت­هایی در نظر گرفته شده است و تا حدی برخی از آنها را بیانگر اندازه پنیس می­دانند.

پیوستها:

برگشت وازکتومی|درمان انزال زودرس|درمان ناتوانی جنسی|میکروپنیس|متخصص وازکتومی|میکروپنیس|برگشت وازکتومی


ایمیل