زن و مرد، مکمل یکدیگرند

قرآن زندگی خانوادگی را بهترین و کامل­ترین نوع زندگی برمی­شمارد و آن را براساس فطرت و غریزه طبعی انسان میداند و هرگونه زندگی در بیرون از چارچوب زندگی خانوادگی را زندگی ناقص و معیوب قلمداد می­کند، زیرا در تحلیل قرآنی از همان آغاز آفرینش مرد، جفت و زوجی برای همسری وی از نفس و جانش آفریده شده که افزون بر نیازهای روحی و روانی و جنسی، زمینه تکامل و کمال یکدیگر را فراهم می­آورند.

زن و مرد در تحلیل قرآنی موجود مستقل هستند و از روح و روان جداگانه برخوردار می­باشند، از این رو هرکسی می­بایست پاسخگوی رفتار و کردار و افکار خویش باشد و هرکسی بار خویش بر دوش می­کشد و در قیامت زن و مرد هریک جداگانه دارای اراده و خواسته­های مستقل خواهند بود و مجازات و پاداش مستقلی می­گیرند اما با این وجود در زندگی دنیوی به گونه­ای آفریده شده­اند که باید مکمل یکدیگر باشند. به سخن دیگر زن و مرد در زندگی خلقی و دنیوی خویش موجوداتی وابسته به یکدیگر هستند و مرد به عنوان قوام و ستون زن و همسر خویش شناخته می­شود که بدان تکیه کرده به کمال خویش می­رسد.

از این رو در تحلیل قرآن از زن در دنیا به عنوان جفت و همسر مرد یاد می­شود که باید با تکه بر مرد و قوامیت او به کمال خویش دست یابد. اینگونه است که زن و مرد به عنوان همسران می­بایست در کنار هم باشند تا به کمال لایق و شایسته خویش برسند وگرنه دچار نقص و کمبود و عیب خواهند بود.

همسر خوب، خیر برتر

بر این اساس قرآن همسر خوب و نیکو و زندگی خانوادگی را خیر می­شمارد. (نساء آیه 19) و در آیه 221 سوره بقره همسران مؤمن را به عنوان خیر برتر از هر همسر دیگر می­شمارد؛ زیرا زن مؤمن به جهت ایمان و رفتارهای برخاسته از آن می­تواند مرد را به کمال خویش برساند ولی زن مشرک به جهت شرکت و باورهای نادرست که در کردارها و رفتارهای او نیز نمود خواهد یافت دست کم سد راه تکامل همسر خویش خواهد بود اگر گفته نشود که عامل گمراهی و یا تغییر رفتاری همسر مؤمن خود نیز خواهد شد. در حقیقت همسر مؤمن، خیر است و موجبات تکامل و آرامش و آسایش شخص را فراهم می­کند.

بنابراین انسان اگر بخواهد به کمال برسد و از مواهب دنیا برای دستیابی به تکامل و کمال و حتی آسایش و آرامش دنیوی بهره برد می­بایست همسری را انتخاب کند که زمینه رشد و تکامل و آسایش او را فراهم آورد و آرامش را در خانه­اش جای دهد. چنین همسری را می­توان در میان زنان و مردان مؤمن یافت.

در آیات قرآنی به مسئله انتخاب زن مؤمن اشاره می­شود؛ زیرا به طور طبیعی در میان عربها و حتی بسیاری از اقوام جهان، انتخاب همسر از سوی مردان بوده و هست و زنان بیشتر پس از خواستگاری به پذیرش آن روی می­آورند. از این رو هرگونه پذیرش، مربوط به زنان و دختران است ولی خواستگاری و انتخاب نخست، به عهده پسران و مردان می­باشد؛ بر این اساس در آیات قرآن به مسئله انتخاب زن خوب و مؤمن اشاره شده است ولی میتوان از این به دست آورد که انتخاب در هر حال دوسویه است و زنان و مردان مؤمن می­بایست همسری مؤمن برگزینند.

زیبائی همسر، شرط مهم اما نه ضروری

قرآن به این مسئله طبیعی نیز اشاره می­کند که انسانها موجوداتی هستند که زیبایی را می­پسندند و بدان گرایش دارند. زیبایی­خواهی و زیبارویی­جویی از امور طبیعی و غریزی بشر است. قرآن با شناخت مسئله علاقه­ها و گرایشهای بشر به این نکته اشاره می­کند که زیبایی هرچند ملاک و معیاری مهم در انتخاب همسر است ولی نباید زندگی خود را تحت­الشعاع آن قرار داد.

البته به نظر می­رسد که اصل زیبایی در آیات انکار نشده و از مردان و زنان خواسته شده که همسری انتخاب کنند که از نظر ایشان زیبا باشد.

در حقیقت اصل زیبایی هرگز مورد انکار قرآن و آیات آن قرار نگرفته و نوعی خلط و اشتباه در این جا پیش آمده است؛ زیرا آنچه از آیات فهمیده می­شود این است که انسان هرگاه میان زیبارو و زیبارویان شگفت­انگیز قرار گرفت می­بایست در اینجا ملاک و معیار را ایمان قرار دهد. اصل آن است که شخص همسری زیبارو از نظر خویش برگزیند ولی هرگاه همسری را یافت که زیبایی شگفت­انگیزی دارد ولی کافر و مشرک و یا انسانی غیرمتعادل اخلاقی و فکری است باید زیبارو را برگزیند و زیبارویان شگفت­انگیز را به کناری نهد. (بقره آیه 221)

پس می­توان گفت که در تحلیل قران هرگز از شخص خواسته نشده که همسری زشت از نظ خود را به همسری برگزیند هرچند که مؤمن باشد؛ بلکه از وی خواسته شده که هرگاه میان دو شخص زیبای مؤمن و زیباروی شگفت­انگیز غیرمؤمن قرار گرفت، زیباروی مؤمن را برگزیند.

به سخن دیگر از آن جایی که مردان و زنان زیباروی شگفت­انگیز به ویژه زنان شگفت­انگیز، دل و ایمان مردان را می­ربایند و ممکن است شخص، کنترل و مهار خویش را از دست دهد، لذا از مردان خواسته شده که خود را کنترل کنند و چشم از این زیبارویان شگفت­انگیز فرو بندند و به همان زنان مؤمن زیباروی بسنده نمایند.

به هرحال انسان به طور طبیعی گرایش به زیبایی دارد و هرکسی برای ازدواج باید همسری برگزیند که از نظر وی زیبا باشد هرچند که از نظر خیلی­ها زیبا جلوه نکند با اینکه در تعریف علمی زیبایی به مسئله سازواری و همانندی میان اجزا اشاره می­شود ولی هرکسی دقیقاً همان چیز را زیبا نمی­داند که دیگری می­داند. به سخن دیگر زیبایی امری نسبی است و انسان می­بایست دست­کم زیبایی را از نظر خود حل کند و شخصی را انتخاب کند که این معیار را داشته باشد.

پیوست ها:


درمان انزال زودرس|درمان عدم نعوظ|میکروپنیس|درمان ناتوانی جنسی|متخصص وازکتومی|برگشت وازکتومی