ورزش وافزایش توان جنسی

ورزش وافزایش توان جنسی


ورزش کردن واجرای تمرین های بدنی، چه به لحاظ حفظ تندرستی وچه از نظر مراقبت ازسلامت روانی وازجمله بهداشت روابط جنسی، درخور توجه فراوان است. دراین امر مهم داشتن برنامه ورعایت اصول وپیگیری، لازمه بهره مندی کامل ودستیابی به نتایج مطلوب است. امروزه دیگر برکسی پوشیده نیست که اشخاصی که به طور مرتب ورزش می کنند، بسیار بهتر وراحتتر می‎توانند فعالیت های گوناگون را سامان دهند. ورزش در شرایط غیرحرفه‎ای یکی ازعوامل مهم تجدید قوای جنسی نیز به شمار می‎رود زیرا روابط جنسی مستلزم حرکات فیزیکی پی درپی می باشد.

فرد ورزیده این امتیاز را به کار می‎گیرد وآن را با تنوع وگوناگونی روابط لذت بخش همراه می‎کند. در روابط جنسی بخشی از اعضاء بدن نسبت به اعضای دیگر نسبتاً فشار بیشتری تحمل می‎کند وچنانچه آن اعضاء ازطریق ورزش تقویت نشوند، خستگی زودرس وعوارض آن، دست کم دردرازمدت به دنبال خواهد آمد. پس بهتر است بخشی ازوقت روزانه را به حرکات ورزشی اختصاص دهید. ودرهرحال به نرمش هایی بپردازید که در زیر دستور اجرای آنها آمده است. این حرکات تمرکز شما را درروابط جنسی تقویت می‎کندودر درمان انزال زودرس وعدم نعوظ بسیار مفید است.

درهنگام استفاده ازنرمش ها به 2 نکته زیر توجه کنید:

1)       ورزش باید درابتدا ملایم باشد تا به اندازه‎ای که به هیچ کدام ازاندام ها فشار وارد نیاورد وناراحتی ایجاد نکند وسپس به تدریج تندتر وسنگین تر شود.

2)       ورزش باید با برنامه ومداوم باشد.


چاپ   ایمیل