ورزش یوگا و کمک آن به بالا بردن توان جنسی_حرکت اول

یوگا و کمک آن به بالا بردن توان جنسی:


هریک از حرکات زیر را دوبار و5تا 10 مرتبه در روز انجام دهید وبه تدریج تعدادآنها را افزایش دهید. تا به 25تا30 مرتبه دوبار در روز برسد.

حرکت اول :

1-      روی زمین به پشت خوابیده، درحالی که یک یا دوبالش زیر سرگذاشته‎اید.


2-      زانوها را خم کنید که کف پا به راحتی روی زمین قرارگیرد، فاصله بین پاها نباید کمتر از 30سانتی متر باشد.


3-      دست ها را درحالی که بازو وساعد کشیده وانگشتان متوجه سقف است بالای سرتان بیاورید. سعی کنید دست ها را پشت سرتان نیاورید.


4-      درحالی که توجه خود را معطوف به عضلات جدارشکم نموده اید، سعی کنید بنشینید وانگشتان دست ها را بین دو زانو به زمین برسانید، یا کف دست ها را به زانو برسانید.


5-      دوباره درحالی که توجه شما معطوف به انقباض عضلات جدار شکم است، سعی کنید به جای اول برگردید.


چاپ   ایمیل