کلید باز شدن قفل ازدواج دست خود شماست

کلید باز شدن قفل ازدواج دست خود شماستدر موارد متعددی که برای سخنرانی درباره ازدواج با جوانان دیدار کرده و یا برای مشاوره و همفکری درباره ازدواج به من مراجعه می شود، مشکل اصلی مجردهای عزیز را طرز فکر آنها می بینم.
ما بارها و بارها در سمینارها و همین کانال  با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه ازدواج جوانان و تحولات جامعه، بر تغییر طرز فکر و باورهای آنها درباره ازدواج تاکید کرده و می کنیم.
آیا شما می توانید در زمانه ای زندگی کنید که همه چیز در حال تغییر است و از امکانات مدرنیته در ابعاد مختلف بهره مند باشید، اما با طرز تفکر سنتی به زندگی و ازدواج نگاه کنید؟ این نتیجه ای جز خسران و مجرد بودن تا پایان عمر و افسوس و پشیمانی برایتان نخواهد داشت.
برای ازدواج خویش باید مفاهیم بسیاری مانند: نقش خدواند در ازدواجمان، تمکن مادی، مهریه، نقش والدین، جهیزیه، مراسم ازدواج، اعتماد، خودشناسی، دگر شناسی، ایجاد ارتباط با جنس مخالف، فرزندان، عشق و محبت و موارد دیگر را بازنگری کرده و دوباره سازی کنید.
واقعیت این است که تا زمانی که شما نخواهید، تغییری در زندگی و پروسه ازدواج شما ایجاد نخواهد


چاپ   ایمیل